RODO


Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafo Rafał Rędziniak z siedzibą ul. Kołłątaja 23; 38-100 Strzyżów zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  pod numerem  REGON 371105935, NIP 8191230369 zwana dalej Rafo Rafał Rędziniak.

Dane kontaktowe Administratora:

  • kontakt się poprzez pocztę elektroniczną: rafo@rafo.pl,
  • pod numerem telefonu: 17 854 23 84 lub 602 454 339,
  • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: RAFO Rafał Rędziniak ul. Przemysłowa 12; 35-105 Rzeszów

II.
Rafo Rafał Rędziniak dba, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zgodne
z przepisami prawa.

III.

1.      Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
– nazwisko i imiona,
– nazwa firmy,
– adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby firmy,
– numer kontaktowy oraz adres e-mail,
– NIP, Regon

3.    Powyższe dane są nam niezbędne do:
a.    zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
– realizacja umowy sprzedaży drewna
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.
4.   Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO) :
a.    Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:
– wystawienia i przechowywania faktur
– rozpatrywania reklamacji.
5.      Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Rafo Rafał Rędziniak (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:
– ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów) ,
– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
– wsparcie obsługi,
– tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
– przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w Rafo Rafał Rędziniak,

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

6.      Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
– prezentować reklamy Rafo Rafał Rędziniak i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
– tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

7.      Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Rafo Rafał Rędziniak i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy – od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Rafo Rafał Rędziniak oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

IV.
1.      Przekazywanie Państwa danych osobowych:
a.    przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
– organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
– partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Biurze Księgowemu, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
– innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury,
b.    w przypadku świadczenia Państwu usług dla których istnieje konieczność współpracy z partnerami spoza EOG, Państwa dane mogą być przekazane do tych partnerów spoza EOG (np. rejestracji i utrzymania globalnych domen internetowych).

V.
1.      Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
a.    prawo do sprostowania danych,
b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d.    prawo dostępu do danych,
e.    prawo do przenoszenia danych.
Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
2.      Prawo do sprzeciwu mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
a.    na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
b.    w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
3.      Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Realizacja Państwa praw dotyczących danych osobowych można składać do Rafo Rafał Rędziniak przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji:
– wysyłając mail na adres
– telefonicznie pod numerem 512 190 444
– wysyłając na adres korespondencyjny: Rafo Rafał Rędziniak, ul. Przemysłowa 12, 35-105 Rzeszów.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Powyższą wiadomość otrzymujesz, ponieważ jesteś lub byłeś naszym klientem i zgodnie z przepisami RODO byliśmy zobowiązani do jej przekazania.

Treść RODO (Pełny tekst)